O?U�U?U�a�?U�O�U? U�U�O�O�U� U�O�O�U?O� O�O�U�U�O?U?O�U�

O?U�U?U�a�?U�O�U? U�U�O�O�U� U�O�O�U?O� O�O�U�U�O?U?O�U�

U�O?U?O�U?O? U�U�U? O�U?U�U�U? O?O�O�U?U?U� O?O?O�U?O�O�U�a�?U�O�U? O�U?O�U�O�O? U�O?O�O?U� (NHTSA)O? O?U� O?U�O?O�U� O�O�O?O�a�?U�O�U? O?O�O?U�a�?a�?a�?a�?O?O�U? O?O�O�U? O�O?U?U�O?U?U�a�?U�O� O�O?O?. O?O� O�U?U� U�O�O?U�U?O?O? U?U?O?U?a�?U�O�U? U�U?O?U�U�O? O�O? O�O�O?O�a�?U�O�U? O?U�U?U�U� a�?O?O?U� O�O?U?U�O?U?U� U�U�U�U?U� O�U�O?O�U?U?O? O�O?U?(Android Auto) U? O�U?U� U�O�O�U?U�U?(Apple CarPlay) O?O�O�U?O�O?O�O�U�O? U? U�O�O?O�U�U?U�U� O�U?O�O�O? O�O�U�U�O?U?U? U�U?a�?U�U�U�O? O�U�O?O�U�O�O? O�U?U�U�U? U?O?O�U� O�U?O�U�O? O?O? U? O?O�O�U? U?U?U?U?U?a�?U�O� U�U?O? O?U?O�U?O?O�U� U�U?a�?O?U?U�O?.
O?O� O�U?U� O�O�U�O? U�O?U?O�U?O? U�U�U? O�U?U�U�U? O?O�O�U?U?U� O?O?O�U?O�O�U�a�?U�O� U�O�U?U� O�O?O? O�U?U� O�U�O?O�U�O�O? O?U� U�O�U? O?U�O?O�U? O�U�O�O�U� U?U?O�O?.

O�U?U� U�O�U�O? U�O?U?O�U?O?O? O�U�U�U�U?O?U�O�U? O?O�U?O�U�O?O�U�U�a�?O�U? O�O� O?O�O�U? O?O�O?U�O?U?O�U� O?U�U?U�a�?U�O�U?a�? U�U�O�O�U� U?U?O?U�U�O�O? U�U?a�?U�U�O? O?O� U?U?O?U?a�?U�O�U?U? O?U?U�U?O? U�U�U�O? U�U� U�U� U�O�O?U�U?O? O�U?O? a�?O?O?U� O?O� O?U?O?O?U�a�?U�O�U? O�O?O�U�U�a�?O�U?(U�O�U� O�U�O?O�U?U?O? O�O?U? U? U�O�O� U?U�U?) O?O�O?O?U� O?O�O?U�O? U? U�U� O?O�U�U� U?U� U?U?U?U?U? “U�O? O�O�U�U�O?U?U?” O?O�O?O? O?O� O?O�U?O� U?O?O�U?U�O?U�a�?O�U? U�U?O?O�U� O�U?O�O?a�? U?O�O?U? O�O�U�U�O?U� O�O� O�U?U� O�O�U�U�O?U?U? U�O�U�O? O?U�O?.

U�O�O?U�U?O? O�O?U?O? O�O�O�O�U� O?O?U�O? O�O? O�O�O?O� O?O�O?U�a�?O?O�U? O?O�O�U?O�O?O�O� O�O?O? O?O� O?U�O�U�U? O�O� U�U� O�O�U�U�O?U?O�U� O�O�U? U�U?O�U� U�O�O?U� O?U� O?U?O�U?U� O�O? O�O�O?U� U�U?a�?U�U�U�O? O?U� O�O?O�U�U� O?O�O?O�U�O? U? U?U?U?U?U?a�?U�O�U?U? O�O� U�U� O�U?O�O�O? O�U?U� O�O�U�U�O?U?U? O?U� O?U�U�O� U�U?O�O?U? U�O?O�O�U�O?O? O?U?O�U?O?O�U� U�U�O?.

U�U�O�U�O�O? O�O?U�U? O?O�U?O� O�O�O� O�O? U?U?U?U?U? “O�O�U�O? O�O�U�U�O?U?U?” O�U�O?O?O�O� O?O�O�U�O? U�U� “O?O�U?U? O?O?O?U? U�O?U�” (U�O�U� U�U?O?U?O�O?)O? O?U�O? U? U?O�O? U?U?O?O�U?O? U�O?U� O?U?O� O�O�U?O�U?O? O?O?U�U�a�?U�O�U? O�O�O?U�O�O?U? U? U?O?a�? O?O�U?O? O�O� O?U?O� U?O?O�U� U�U�O?. O�U�O?O?U�O? U�O?O�U?O? O�U�O?O?O�O� O?O�O?O? O�U?U� O�U�O� O?O�U?O� O�U?O?U�O�O� O�U�O�O�U� U?U?O�O?.

U�O?U?O�U?O? U�U�U? O�U?U�U�U? O?O?O�U?O�O�U� U�O�U?U� O�O?O? “O�O�U�O? O�O�U�U�O?U?U?” O?U�O�U�U? O�O�O�O� O?U?O? U�U� O�O�U�U�O?U� O?O�U?O?a�?O?O� O�O? O�O? U�O?O�O�U? (U�O�U�O�U� U� U�O�U?U� O?O� O?O�O?O?) O�O�U�U�O?U?U? U�U?a�?U�U�O?. O?O� O�U?U� O�O�U�O? O?O�U?O? O?U?O�U� O?O�O?O? U�U� O?O?O�U?O� O�U?U� O�O�U�O? O?O?U?O�O� O�O?O?. O?U� O�U?U� O?O�O?U?O?O? O?O� O�O�U� O�O�O�O� O�O�U�U�O?U?O�U� U�O�O?U?O�U�O? O?O�O�O�U� U?U?U?U?U? “O�O�U�O? O�O�U�U�O?U?U?” O�O� O?O�O�U?O�O?O? U�U�U�O? O?O� O�U?U�U�U� O?O� O?U?U�O?U� O�U?U� O?O?O�U?O� O?U� O�U?O�O? O�U?O?U�O�O� O�U�O�O�U� O?U?O?.
 
U?U?O?U�U? O�O?O? O�U?U� O�U�U�U�U?O?U�O�O? O�U�O?O�U�a�?O?U?O� U�U?O?O?U�O? O?U�U�U� O?O� O�U�U?U�O? U?O�O? O?U?U� O�O? O?U�O�O? U�O?U?O�U?O? U�U�U? O�U?U�U�U? O?O�O�U?U?U� O?O?O�U?O�O�U�a�?U�O� O�O?O? O?O� O?O�O�O? O�U?O�O?a�?U?O�O?U?a�? O�O� O?O� O?O�U�O�U�U�a�?U�O�U? O�U?O?U? O?O�U?U?O�U? O�O�O�U? U�O�U�O? O?U�U�O?. O?O� O�U?U� O�O�U�O? U?U?O?U�U�O�O?O�O? U? O�U�U�U�U?O?U�O�U? U�O�U�U?O�O? U�U? O?U?O�U�O? O�U?U�O? U?U?U?U� U? O?O�U?O� O?O�U�O?a�?U�O�U? O?O�O?U�O?U� U?U?O?U?a�?U�O�U? U�U?O?U�U�O? O�O� O?O?U?U?U� U�U�O? O?O� O�U?U�U�U�U?U� U?U?U?U?U?a�?U�O�U? O�O? O�U?O�O?a�?U?O�O?U? O�O� O�O?U? O?O� U�U?O�O�O?U? U�U� O?U�U?U� U�U?O?U�U�O? U�U�U?a�?O?U?O�U�O? O?U� O�O?U?U�O?U?U� O�O?O�O�U� U?U?O?O� U�U�O?O? O?U� O?U?O?O?U�a�?U�O�U? O?O�U�U� O�U?O? O�O�O�U?U� U�U�U�O?. ladyera

درباره نویسنده

admin administrator

دیدگاه خود را وارد کنید.