O?O�O?O? U�U?O?U�U�O? U?O�U?O� U?O�U�

O?O�O?O? U�U?O?U�U�O? U?O�U?O� U?O�U�

U�U�O? O?O�U�U? U�U?a�?O?U?O? U�U� O?O�U�O? O?O�O�U� U?U?O?U? U�O�U? U�U?O?U�U�O? O?O� O?O�O?O�O� U�O?O?U?U� U? O?O� O?U�O�U� U�U?O?U?O�U?a�?U�O�U? U�U?O�U?O?O? U�U�U?O? U�O?U�U� O?O�O?O�U? O?U�U�O� O�U� U�O?O?U� O�O?O?. O�U?O� O?O�U?O�U�U?O? O?O�O?O? U�U?O?U�U�O?U? O?U?O?O� O?O� U�O�O?U�U?O?a�?U�O� U? U?U?U?U?U?a�?U�O�U? U?O�U�O?O?U? O?O�O?O?U� O?O�O?U?O?O? O?O�U?O? O?O?O�U�U?O? U�U� O?O�O?O�U? U?O�O? O?U�O� U�U?O? O?O� O?U�O�U� U�U?O?O�U�U? O?U�O�U� U�U?a�?O?U?O?. O�U�O� U�O?O�O?O�U� O?O� U�U?O�O? O?O�O?O?U? U�U� U?O�U�O�U? O?O?U� O?U�O� O�O� O?U� O�U�U�O?O�U?O?U?O?U� O?O?O?U?U� U�U�O?O? U�U?O?O?OY O�U?U� U�U�O�U� U�U?O?U?a�?O?O? U�U� U�U�U�O?O?U?U� O?O�U�O? Matrix Industiries O?O� O?U?U�U?O? O?O�O?O? U�U?O?U�U�O? U?O�U?O� U?O�U� (PowerWatch) O?U�a�?O?U�O?O�U� O?U� U�O?O?U�O?.

O�O�U�O� O�U?U� O?U?O?O?U� U�U?U?U�U� U�O�O� U�U?a�?U�U�O? U? U�O�O� O�O? O?U� O?O� O?U?U?O� U?O�O? U�O� O�O?O?U?O�O?U� U�U�U?a�?O?U?O?OY O?O� U?O�U�O? U�U�U�O?O?O�U� O?O� O�O�O�O�U? O?O�O?O? U�U?O?U�U�O? U?O�U?O� U?O�U� O? O?U�a�?O?U�O?O�U� O?O�O�U� U�O�O�U?U�U? U�U?U�U� U? U�U?U�U?U�U? O?O�O�U? U�O?O�U� O?O�O?U� O?U�U�U?U�U?U?U? U?U�O�O�O?U?O�U�O�U? O�O�O�O�O?U? O�U?O? U�O?O?U�O?. O�U�O?O?U� O�U?U� O�U?U�U?U� O?O�O�U? U�U?O?O? U�U� U�O�O�U?U�U? O?O?U?U� U�U?O�O? O?U� U�U�O?O? U�O?O?U�U?U� U�U?a�?O?U?O�U�O? O?O�O�U? O?U?O?O? O�U�O� O?O�O�U? O?O�O�U? U�O�O?U� O?O�O?O? U�U?O?U�U�O? U?O�U?O� U?O�U� U�O�U?U?a�?O?O? O?U� O�O� O�U?U? O?O?O?O?O�U� O?O?U�O?U?O?!

O?O�O�U? O�U?U�U�U� U?U�O�O�O?U?O�U�O�U? O�O�O�O�O?U? O?O?U?O�U�U�O? U�O�O� O�U?O? O�O� O?U�a�?O?O�O?O?U? O�U�O�O�U� O?U�U�O?O? U?U� O?U?U? O?O?O?U?O�U� O?O�U?O? O?O� O?U�O�O? U�O?O?U�U?U� O?O� U?O�U�O� U? O?U?U? O?U?U?O�O? O�U�U� O?O�O?O?. O?O� U?O�U�O? O�O�O?U�O�U? O?U�O�U? O?U? O�O�U? O?O?O?U?O�U�O? U?O�U�O?U?O� O�O�U�U? O?O�O�U? O?U�U�U�O�O? O�O�U?O� O�U?U� O?U�U�U?U�U?U?U? O�O?O?.

O?O�O?O? U�U?O?U�U�O? U?O�U?O� U?O�U�

O?O�U?O? O?U?U?U?U?U� U�U� O?O?U� O�U�O?O�U� U�U?a�?O?U?O�U�O? O�U?U� U�O�O� O�O� O?U� O?U�O?O�U?U� O?U�U� U�U�U�U� O�U�O�O�U� O?O�O?U� U? O?U�O�U? O�U?O? O�O� O?O� 98.6 O?O�O�U� U?O�O�U�U�O�U?O?O? O�O�O?O? U�U?U� O?O�O�O?. O?U�a�?O?U�O�U?U�O? U?O�U�O�U? O?O?U� O�O? O�O�U?U� U�U�O�U?O� U?U?O?O? O?O� U�O�U?O� O?U?O�U?U� O?O� O�O�O?O?O�O� O?U?O?U� U? U�U?a�?O?U?O�U�O? O?U?O?O� O?O�O? U?O?O?U? O?O�O?O? U�U?O?U�U�O? U?O�U?O� U?O�U� O�O�O? O?U?O?. O?O� U�O?U�O? O�U�U?U?U? O�U?U� O?O�O?O? U�U?O? U�U?O?a�?O?U?U�U�a�?U�O� O?U� O?U�U?O�U� O?O�O?U? O�O? O�O�O�O�U? O�O�U�U? O?O� U�U�O�O� O?O?U�U� U?U�O?U? O?U� U�O�O� U?O�U?O?U� O?O?U� U? O?O�O�U?O� U�O�O?U� O?O�O�U? O�U�U� U�O�U�O?U� O?O�O?O? U�U?O?U�U�O? U?O�U?O� U?O�U� O�O� U?O�O�U�U� U�U?a�?U�U�U�O?.
O?U?O?O?U� O�O�O�O�O?U? O?O�O?O? U�U?O?U�U�O? U?O�U?O� U?O�U� U�U?a�?O?U?O�U�O? U�U?O?O�U� O?U�U?U� U�O�U�O�U? O?U?O�O?a�?O?O?U� O�O� U�O?O�U� O?U�O?

O?O� O?U�O�U�U? U�U� O�O�O?U�O�U? O?U�O� U�U?O�U� O?U? O�O�U? O�U?U� O?O�O?O? U?O�U?O? O?O�O�O?O? U?O�U?O� U?O�U� U�U?a�?O?U?O�U�O? O?U�O�U� O�U�O�U?U? U�U?O�O? U�U?O�O? O�U?O? O�O� O?U?U�U?O? U�U�O?O? U?O? O?O�O�U? O?O�O�U? O?O?U� O�O?U�O� O?O�U?O? O�U?U� O?O�O?O? O�O� O?O?O?O?O�U� U�U�U?O?. O�U�O� O?O� U�U?O�U�O? O?U?U?O� U�O�U?O�OY O?U�O�U�U? U�U� O?U�O� U?O�U?O� U?O�U� O�O� O�U?U? O?O?O? O�U?O? U�O?O�O�U?O?O? O?O?O?U?O�U� O?U� O�U?O�O? O�U?O?U�O�O� O�U?U? O�O�U�O? U�O�O�U? O�U�O�U?U? U?O�U?U?U� U�O�O�O� U?O�U?O?U� U? O?U�a�?U�O�U? U?O�U?O? U?U� O?O�O?O�U? O?O�O�U�U?O? O�O? O�O�U�U?O? O?O?U� O?U� O�U�U?U?U?O�U? U�U?a�?O?U?O?.

O�U�O?O?U� U�O?O�U?O? O�O? O?O�O?O? U�U?O?U�U�O? U?O�U?O� U?O�U� O?U?U�O? O�U�U�O�U�O�O? U�O�U� O�U?O?O�O�U? U�O�O�U?U�U? U�U�U�U?U� O�U?U� U?O�U� U?O� O?O?O?U?O�U� U�O�U�O? O?U� O?U?O?O?U� O?O�U�U� O�U�O?O�U?U?O? U?O� (Android Wear) O�O� O?O�O?O?U� O?O�O?U?O?. O?O� O�U?U�a�?O�O�U� U�O�O�O?O�O�U� U�U?a�?O?U?O�U�U�O? O?O� U�O?O�U� U�O�O?U� U?O�U?O� U?O�U� O?U� U?U?O?U? U�U?O?O�U?U� O�O? O�O�U?U� O?U�U?O?U?O�O? O�O? U�U�O�U?O? O?O�O?O? O?U�O�U� U? O?O�O�U?O� U�O�U�O�U� O?O?U� U? O?U�U� O?O�U�O�U? O?O�O?O? O�U?O? O�O� O?O?U?U?O� O?U�U�O?. O�U�O� O?O�U?O? U?U�U? O�O? U�O?O�U?O? O?O?O�U?U? U�U� U?O�U?O� U?O�U� O?U� O?U�U?O�U� U?U� O?O�O?O? U�U?O?U�U�O? O?O�O�O?O? O?O?U� U�U�O�U?O? U�U?O?U?U?U?U�O?U�a�?U�O�U? O?U�U?U� U�U�O�O�U� O?O�O?O?O? U�U?O?U? U�U� O�O?U? O?O?O?O?U�O?U�O�U? U?O�O?O?U? O?O�O?U� O?U?O�U�O�U?U? U�U�O�U?O? O?U� O�O� O?O�O�U�O?.

O?O� O�U?U�a�?O�O�U� O?O�O?O? U�U?O?U�U�O? U?O�U?O� U?O�U� O?O� O�O?O�O?U?O? O?O?U?O�O� O?O�U�O� U�O?O?O? O?U� U?O�U�O�O? U�U?a�?O?U?O�U�O? U�U?O?O�U� U�O�U�O�U? O?U?O�O?a�?O?O?U� O�O� O?U� O�U?O�O? O?U�U?U� U�O?O�U� O?O�O?U� U? O?U�O�U�U? U�O�O�U?U�O�O? O?O�O?O�O� O�O� U�O?U�U?O? O�U?O? U�U�O?. O?O?O?O?U�O?U�O�U? U�U?O?U�U�O? U? U?O�O?O?U? O?O�O?O�O� U�U?O?O�U� U�O�U�O�U? U�O�O�U?U? U�O�O�O?O�O�U� O�O� O?O� O?U?O�U� O?U� O?U�O?U?O� O�O�O?O�U� U�U�O? U? O?U�O?U?O�U�O�U? O�O�U�O?U? O?O?O?U?U�a�?O?O?U� O?O� O?U� O�U�O?O�O?U�a�?U?U?O�U? U�U?a�?U�U�U�O?O? O�U�O� U?O�U?O� U?O�U� O?O� O?U�U?U� O?O� O?U?O?O?U� O�O�O�O�O?U? O�U?O?O? U�U?a�?O?U?O�U�O? U�O?O�U?O� O�O� O?U� O?U�U� O?O?U?O�O� U�O?O�U� O?U�O?. ladyera

درباره نویسنده

admin administrator

دیدگاه خود را وارد کنید.